Algemene voorwaarden JeWa Logistics BV

Service in Benelux
Uw zendingen worden normaliter de volgende werkdag afgeleverd in Nederland. Voor de Waddeneilanden, België en het Groot Hertogdom Luxemburg is die termijn 24/48 uur. Echter door omstandigheden zoals winkelsluiting, niemand thuis, verkeerd adres, sorteerfouten, etc. kan het gebeuren dat uw zending niet binnen de bedoelde tijd wordt afgeleverd.

Niet thuis? Tweede bezorging gratis
Is de geadresseerde niet aanwezig, dan ontvangt deze een kaart in de bus. Aan de hand van de gegevens op de kaart kan de geadresseerde contact opnemen met JeWa Logistics BV om binnen 3 dagen een nieuwe leverdatum af te spreken. Bij geen reactie binnen die termijn wordt de zending geretourneerd. De 2e bezorging zal tegen het normaal geldende tarief opnieuw worden aangeboden.

Weigering
Wordt een zending door uw relatie geweigerd, dan infor- meren wij u om een nieuwe leverdatum af te spreken. De 2e bezorging zal tegen het normaal geldende tarief op- nieuw worden aangeboden of binnen 3 dagen geretour- neerd.

Handtekening
Elke zending beschouwen wij als een aangetekend stuk. Dat betekent dat uw relaties moeten tekenen voor goede ontvangst. Zo kan er nooit onduidelijkheid bestaan over de aankomst van uw zendingen. Het bewijs van ont- vangst, met handtekening, kunt u middels het CSS digitaal opvragen.

Spoedzendingen
De meest bekende -gestandaardiseerde- z.g. Pluslevering binnen JeWa Logistics BV is de spoedzending. Dit is een gegarandeerde tijdvensterlevering voor 06.00 uur en of voor 10.00 uur en of voor 12.00 uur en worden afgeleverd op ieder adres binnen Nederland echter m.u.v. de Wad- deneilanden en Zeeuws-Vlaanderen. Voor spoedlevering berekenen wij een vaste toeslag.

Remboursementen
Verzending onder rembours is alleen mogelijk in de Bene- lux. Het bedrag dient duidelijk op de vrachtbrief vermeld te worden. In België en in het Groot Hertogdom Luxem- burg kan de geadresseerde het remboursbedrag voldoen in cheques of contant, waarbij wij geen verantwoordelijk- heid accepteren voor oninbare cheques. Remboursemen- ten voor Nederland, België en het Groot Hertogdom Luxemburg worden vanaf twee weken na inning betaald. De incassoprovisie, welke is vrijgesteld van BTW, wordt op het remboursbedrag in mindering gebracht. Deze pro- visie vindt u op het tariefblad Incassoprovisie. Het maxi- mum remboursbedrag per zending bedraagt € 5.000,00. Alle vorderingen uit hoofde van een remboursbeding ver- jaren met de tijd van 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van verzending.

Gevaarlijke stoffen (ADR goederen)
Onze wagens zijn uitgerust volgens de ADR normen en deze chauffeurs beschikken over een ADR vakbekwaam- heidcertificaat. De afzender van ADR goederen is verantwoordelijk voor de vereiste verpakking voorzien van het UN-kenmerk, etikettering en het opmaken van de ver- voersdocumenten waaronder vrachtbrief, afzenderverkla- ring en gevarenkaart. Voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen rekenen wij een toeslag. De toeslag is afhankelijk van het de gevarenklassen van de goederen.

Werkplekleveringen
Deze vorm van Plusleveringen zijn custom-made één- mans leveringen waarbij met de verlader is afgesproken dat de bestelchauffeur op het afleveradres extra activitei- ten verricht. Voorbeelden zijn het afleveren van schoon- maakmiddelen in de werkkast, het afstapelen van pallet- vracht, het bezorgen op etages, omruilacties etc. De tariefgrondslag is tijdafhankelijk en modulair opge- bouwd, maar wordt altijd specifiek vastgesteld.

Retourzendingen
Retourzendingen worden als heenzendingen beschouwd en als zodanig berekend + een vast opslagpercentage voor extra handeling. In overleg kan hiervan worden af- geweken.

Depot restante
Uw zendingen kunnen in de Benelux depot restante wor- den verstuurd. Uw relaties kunnen vanaf 07:30 uur de zendingen afhalen op het betreffende depot.

Retourpallets
Indien de opdrachtgever bij distributie van zendingen aangeeft dat er europallets geruild dienen te worden, zorgt JeWa Logistics BV voor omruilen, minius 10%. De 10% omruilregeling is van toepassing tenzij hiervan uit- drukkelijk wordt afgeweken in de offerte. Indien de re- tourpallets of andere emballage separaat gereden moet worden, zullen hiervoor de normale vrachtkosten worden berekend.

Naast de distributie in de Benelux hebben wij, doorgaans via de eigen JeWa Logistics BV organisatie, vaste connec- ties met de meeste West-Europese landen.

Goederen en douane
Er gelden diverse procedures voor het exporteren van goederen. 
Voor het verzenden naar een land binnen de Europese Unie zijn geen facturen of douaneaangifte middels een ED61 vereist.
Voor verzending naar een land in Europa buiten de Europese Unie gelden verschillende procedures.
Voor zendingen naar alle landen buiten de Europese Unie is een douaneverklaring (CN22) vereist. Boven een waarde van €425,= is een extra douaneverklaring (CN 23) plus het bovenste deel van CN 22 nodig. Ver-zenddocumenten en douaneverklaringen zijn verkrijg-baar bij het douanekantoor in uw regio.

Verzendeenheden
Wij verwerken uw zendingen met de in onze branche gebruikelijke technische hulpmiddelen. Dat betekent dat de verpakking van uw goederen van transportkwaliteit dient te zijn, zodat de inhoud afdoende beschermd is. Het belangrijkste is een stevige verpakking, goed gesloten en opgevuld. Dit voorkomt inzakken en verschuiving. Het tarief is onderverdeeld naar de diverse verzendeen- heden als meercolli, lengtegoederen en diverse vormen van palletvracht. Deze variëteit aan verzendeenheden stelt u in staat uw transportkosten te beheersen. Daar- naast hanteren wij een aantal toeslagen voor aanvullende diensten en de z.g. Plusleveringen.

Gewicht versus volumegewicht
De beladingsgraad van een vrachtauto wordt bepaald door de verhouding tussen het maximale laadvermogen en het volume van de laadbak. Deze verhouding, het z.g. volumegewicht, bedraagt 250 kg/m3. De in de tariefstaffels vermelde prijzen gelden voor het totaalgewicht van de zending. Indien het volumegewicht lager is dan het werkelijke gewicht, geldt het werkelijke gewicht. Dit betekent dat voor de vrachtprijsberekening altijd de hoogste waarde geldt in de vergelijking van het werkelijke zendinggewicht met het product van het zendingsvolume in m3 en 250 kg/m3.

Stukgoed
Dit stukgoedtarief geldt voor zendingen bestaande uit meerdere colli naar één afleveradres of voor een monocol- li zending die zwaarder is dan 25 kg. Het maximum collo- gewicht is 30 kg, daarboven dient een pallet gebruikt te worden. Het maximum aantal colli per zending is 12 stuks. Grotere aantallen colli naar één adres dienen even- eens op een pallet aangeboden te worden. Indien de zen- ding colli bevat langer dan 150 cm worden deze als lengte goed bevracht.

Lengtegoederen
Onder lengtegoed worden die colli gerekend waarvan tenminste één zijde een lengte heeft die tussen 100 en 150 cm ligt. Voorbeelden hiervan zijn b.v. bundels, bui- zen, kokers, ladders etc. De beduidend hogere verwer- kingstijd van dit soort stukgoederen rechtvaardigt dat deze goederen worden belast met apart overeengekomen tarieven voor lengtevracht.

Palletzendingen
Onder palletzendingen wordt verstaan alle goederen die gestapeld zijn op een laadbord dat bedoeld is om met een palletwagen of heftruck verplaatst te worden. Meerdere colli dienen met folie of banden bij elkaar te worden ge- houden, zodat geen enkel collo los ligt. JeWa Logistics BV maakt onderscheid in europallets en blokpallets. Niet alleen de afmetingen verschillen maar ook het maximaal toegestane gewicht per pallet. Indien de goederen over het grondoppervlak van de pallet steken zal het tarief worden berekend op basis van het aantal palletplaatsen dat de pallet inneemt.

Afhaalkosten
Indien u wenst dat JeWa Logistics BV de zendingen bij u af komt halen, berekenen wij u per afhaling € 16,50. of anders overeen gekomen. Desgewenst kunt u de goede- ren ook komen afgeven.

Zendinginformatie
Om een snelle en foutloze bezorging te bieden, dienen alle colli te worden voorzien van voor ons leesbare barcode, etiket met naam, adres, postcode en woonplaats van afzender en geadresseerde. Dit draagt niet alleen bij tot een snelle behandeling van uw zendingen maar zij zijn daardoor tegelijkertijd goed traceerbaar. Bij gebruikte verpakkingen dienen de oude adreslabels verwijderd te worden.

CSS
In dit programma voert u eenmaal alle gegevens van uw klanten in om daarna enkel nog de zendinggegevens per zending toe te voegen. Het programma print automatisch de etiketten met barcode en wij ontvangen via internet de transportgegevens die bij ons vervolgens op vrachtbrie- ven geprint worden. Ook worden al uw zendinggegevens opgeslagen zodat u altijd over een volledig overzicht be- schikt.

Transportopdrachten
Een andere mogelijkheid is om voorgedrukte Transport- opdrachten met barcode te gebruiken waarop de adresge- gevens met de hand worden ingevuld. Indien zendingen zonder barcode-etiket worden aangeleverd, zijn wij genoodzaakt € 1,00 per collo in rekening te brengen. De prijs van een voorbedrukt vel etiketten is € 0,45

Scannen
Elke verzendeenheid wordt prompt na binnenkomst - middels een geijkte cargoscanner via de barcode geïdenti- ficeerd en tevens worden de afmetingen en het gewicht bepaald. De zo verkregen meetgegevens dienen als grondslag voor de prijsbepaling conform het overeenge- komen tarief.

Verantwoordelijkheid
De verlader is verplicht de door bij wet vereiste gegevens tijdig aan de vervoerder te verschaffen. Voor het ontstaan van overbelading is de verlader medeverantwoordelijk. Op die grond moet de verlader de aan de vervoerder terzake van overbelading opgelegde boete vergoeden, tenzij de vervoerder niet heeft voldaan aan zijn controle- en zorg- plicht.

Klantenservice
Daarnaast kunt u vanzelfsprekend tijdens kantooruren ons klantenserviceteam benaderen voor specifieke vragen over zendingen.

Condities en bepalingen

Algemene condities

Op al het wegvervoer de Algemene Vervoerscondities (AVC) 2002, laatste versie, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Op het internationale wegvervoer en bepalingen van het verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal wegvervoer van goederen over de weg (CMR) 1956, als- mede in aanvulling hierop de AVC-condities zoals vermeld onder punt 1. Op al onze werkzaamheden en overeenkomsten zijn toe- passelijk de PDG/TLN Physical Distribution-voorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtban- ken te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie. Een af- schrift van deze voorwaarden zal de opdrachtgever op diens verzoek worden toegezonden. Op de elektronische uitwisseling van berichten tussen computers (EDI), de Algemene voorwaarden Elektronisch berichtenverkeer (AVEB), gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te s-Gravenhage, laatste versie. De Transport en Logistiek Nederland algemene betalings- voorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondisse- mentsrechtbank te s-Gravenhage, laatste versie (zie bijlage 2). Voor de voorwaarden 1 t/m 4 geldt dat op verzoek koste- loos een exemplaar zal worden toegezonden.

Aansprakelijkheid

Wij maken u erop attent dat JeWa Logistics B.V. voor- noemde voorwaarden/condities, ingeval van schade en/of vermissing slechts beperkt aansprakelijk is. Derhalve adviseren wij u om aan de waarde van uw goe- deren, te beoordelen of het afsluiten van een verzekering wenselijk is. Indien is getekend voor goede ontvangst van de goederen, zullen wij elke aansprakelijkheidstelling afwijzen. Alle vorderingen verjaren met de tijd van 12 maanden, te rekenen vanaf de datum van verzending. In navolging van bovenstaande attenderen wij u er ook op, dat goederen in opslag en logistieke centra van JeWa Logistics B.V niet zijn verzekerd en adviseren derhalve voor een eigen verzekering zorg te dragen. Tevens dient de eigenaar van de goederen een verklaring van zijn ei- gen assuradeur te overleggen waarin is opgenomen dat her regresrecht nimmer zal worden uitgeoefend jegens JeWa Logistics B.V., nadrukkelijk stelt JeWa Logistics B.V. dat geen enkele vordering overdraagbaar is aan derden. Juwelen, effecten, coupons, speciën, documenten, radio- actieve stoffen, antiquiteiten, verzamelings voorwerpen met liefhebberswaarde, computer-software, breekbare goederen gemaakt van glas, kristal, porselein of keramiek vallen conform voornoemde beide condities altijd buiten onze aansprakelijkheid. Wij adviseren u om aan de hand van de waarde van de te verzenden goederen, te beoordelen of het afsluiten van goederentransportverzekering via uw verzekerings maat- schappij wenselijk is. In geval van schade of vermissing handelen wij volgens de van toepassing zijnde -voornoemde- condities, waarbij de acceptatie van onze aansprakelijkheid tevens als uitgangspunt kan dienen voor de additionele schadeloosstelling door uw verzeke- ringsmaatschappij. Binnen Nederland bieden wij u de mogelijkheid om zen- dingen via polisvrachtbrieven bij te verzekeren. Per polis- vrachtbrief (€ 5,40 per vrachtbrief) wordt de zending voor € 453,78 bij verzekerd. Het aantal polisvrachtbrieven per zending is onbeperkt.

Tariefgrondslag

Normaliter is het Beneluxtarief van doorslaggevende be- tekenis. De grondslag voor dit tarief is gebaseerd op uw verzendpatroon en bijbehorende financiële omzet. Jaar- lijks wordt uw verzendpatroon geëvalueerd en in december berichten wij over de tarieven voor het komende jaar.

Geldigheidsduur offerte

De in de bijlagen genoemde tarieven zijn geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Uitzonderingen worden uit- drukkelijk op het voorblad van de offerte vermeld. De bedragen zijn genoteerd in euro (tenzij uitdrukkelijk an- ders vermeld) en gelden bij vrachtbetaling in Nederland.

  • BTW
  • Dieselolietoeslag
  • Eventuele extra verzekeringskosten
  • Aan overheden verschuldigde rechten/belastingen
  • Retourneren emballage (pallets/gitterboxen, etc.)
  • Opstellen van benodigde (export) documenten
  • Administratiekosten indien van toepassing
  • Frankering: slechts franco huis

De vrachtkosten worden te allen tijde aan de opdrachtge- ver berekend. Niet franco (Af fabriek), franco grens, en overige frankeringvormen waarbij de opdrachtgever ge- deeltelijk of geheel niet betaalt behoren niet tot de moge- lijkheden. Wel kunt u zendingen onder rembours verzen- den.

Wachturen

Wachturen kunnen in rekening gebracht worden, indien de laad/lostijden meer dan een half uur bedraagt. Het laad- en/of losadres moet beslist bereikbaar zijn met een vrachtwagen. Gezien het continue karakter van scherpe prijsschomme- lingen zijn wij gedwongen om over de vrachtkosten een dieseltoeslag te heffen. De toeslag is afhankelijk van de actuele pompnotering zoals deze is vermeld op de website www.euroshell.com. Als indexgrondslag geldt de verkoop dieselolie per 01-01-2010. Voor elke daling of stijging per liter van de gepubliceerde prijs over een minimale periode per maand, zal de toeslag af of toenemen. Peildatum is elke laatste dag van voorgaande maand.

Facturen en betaling

U ontvangt wekelijks dan wel maandelijks een gespecifi- ceerde factuur van ons. Indien het factuurbedrag lager is dan &euro 100,= per maand wordt er € 12,50 administratie- kosten in rekening gebracht. Betaling kan geschieden via een automatische afschrijving of door overboeking binnen 14 dagen. Bij overschrijding van de termijn geldt een toeslag van 2% van de factuurwaarde per maand. De Algemene Betalingsvoorwaarden opgesteld door Transport en Logistiek Nederland, TLN, en bedoeld voor de transportbranche zijn onverkort van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondis- sementsrechtbank te s-Gravenhage op 1 oktober 1993, akte nummer 238. Jaarlijks zullen de tarieven worden aangepast aan de geschatte kostenontwikkeling zoals die jaarlijks in oktober door het NEA gepubliceerd worden voor de deelmarkt fijnmazige distributie. Als de werkelijke kosten ontwikke- lingen belangrijk verschillen van de schattingen behouden wij het recht tussentijds de tarieven aan te passen.